Belangrijke informatie in je eigen taal

Op deze website vind je informatie voor vluchtelingen in je eigen taal: فارسی, Somali, العربية, English, دری, Français, ትግርኛ en Türkçe. Als je nieuw in Nederland bent, zijn veel dingen onbekend. Zolang je de Nederlandse taal nog niet kent, is het moeilijk de juiste informatie te vinden. Terwijl je belangrijke zaken moet regelen. Informatie over deze zaken vind je op deze website.

Update: belangrijke informatie over de asielprocedure en gezinshereniging

 

Asielprocedure

De Nederlandse overheid heeft aangekondigd dat de beslistermijn in de asielprocedure wordt verlengd van zes naar vijftien maanden. De verlenging is ingegaan op 27 september. Dit betekent dat mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland in principe maximaal vijftien maanden moeten wachten totdat er een besluit is genomen op de asielaanvraag. De verlenging geldt voor alle asielverzoeken waarvan de beslistermijn nog niet verlopen is op 27 september 2022.

De IND is op 9 november 2022 begonnen met het versturen van brieven om je te informeren over de verlenging van de beslistermijn. Er zijn twee soorten brieven: een specifieke en een algemene. De specifieke brief vermeldt de beslistermijn. Sommige asielzoekers zullen de algemene informerende brief ontvangen zonder vermelding van de beslistermijn, vanwege systeemtechnische redenen. In de brieven staat een link naar de website van de IND opgenomen waar je de informatie kunt nalezen (in het Nederlands en Engels).

Bij je advocaat kun je nagaan of er mogelijkheden zijn om toch eerder een besluit te krijgen op je asielaanvraag. Heb je hier vragen over, bezoek dan het spreekuur van VluchtelingenWerk op jouw opvanglocatie of in jouw gemeente.

Voor verdere informatie over de asielprocedure, klik bovenin op het tabblad ‘Asielprocedure’

Gezinshereniging

Op 3 oktober 2022 is een nieuwe maatregel met betrekking tot gezinshereniging ingegaan. De maatregel houdt in dat gezinsleden die toestemming hebben gekregen om naar Nederland te komen, niet direct hun machting tot voorlopig verblijf (mvv) kunnen ophalen bij de Nederlandse ambassade. Dit kan pas in een van de volgende twee gevallen:

1. Als de aanvrager passende woonruimte heeft voor het hele gezin

2. Als er een periode van maximaal 15 maanden is verstreken sinds de aanvraag van de gezinshereniging, maar niet langer dan 6 maanden sinds het positieve besluit van de IND.

De maatregel geldt voor alle aanvragen voor gezinshereniging door een vluchteling, dus voor nareis asiel, 8 EVRM en regulier. De maatregel geldt vanaf 3 oktober 2022 tot 31 december 2023.

Als het verzoek om gezinshereniging wordt ingewilligd, stuurt de IND een brief waarin de IND standaard aanneemt dat de aanvrager geen geschikte huisvesting heeft en dat de gezinsleden niet direct de mvv kunnen ophalen. Als de aanvrager passende huisvesting krijgt, is het belangrijk om dit te melden door het formulier Melding geschikte huisvesting nareizigers op te sturen naar de IND. Stuur met het formulier een bewijs mee dat de woning geschikt is voor het hele gezin, zoals een huurcontract of verklaring van de woningbouwvereniging. Vraag hiervoor eventueel hulp bij VluchtelingenWerk. De IND checkt vervolgens bij COA of de woning geschikt is. Indien de woning geschikt is, dan ontvangt de aanvrager bericht dat de gezinsleden de mvv mogen ophalen.

Voor verdere informatie over gezinshereniging, klik bovenin op het tabblad ‘Gezinshereniging’

Rechterlijke uitspraak: asielopvang moet menselijker

Vandaag, 6 oktober, heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in het kort geding dat VluchtelingenWerk Nederland vanwege de opvangcrisis heeft aangespannen tegen de Staat der Nederlanden en het COA.

Wat eiste VluchtelingenWerk?

We hebben deze rechtszaak aangespannen omdat zo’n 18.000 asielzoekers onder schadelijke omstandigheden werden opgevangen. De opvang zakt nu al een jaar door de humanitaire ondergrens, van tijdelijkheid was geen sprake meer. Daarbij is deze opvangcrisis niet het gevolg van een plotselinge stijging van het aantal asielverzoeken, maar van jarenlang falend beleid. Omdat afspraken tussen het Rijk en gemeenten keer op keer vastliepen, en het kabinet middelen om een doorbraak te forceren niet wilde inzetten, zagen we ons genoodzaakt om deze stap te zetten.

De situatie is in de tussenliggende periode alleen maar verergerd. De onlangs aangekondigde maatregelen betekenen nog meer (crisis)noodopvang. Aan de rechter is daarom gevraagd om de Staat op te dragen ervoor te zorgen dat iedereen in de opvang conform Unie- en internationaalrechtelijke normen wordt opgevangen. Ook hebben wij geëist dat de Staat per direct wordt verplicht om iedere asielzoeker medisch te screenen en wordt verboden om kwetsbare groepen zoals kinderen, zwangere vrouwen en getraumatiseerde asielzoekers in de (crisis)noodopvang te plaatsen.

De rechter heeft vandaag onder meer bepaald dat:

  • Asielzoekers per direct niet meer in Ter Apel op straat mogen belanden en alleenstaande minderjarigen binnen vijf dagen vanuit het aanmeldcentrum moeten worden overgeplaatst naar adequate opvanglocaties;
  • Per direct geen kwetsbare asielzoekers in de crisisnoodopvang terecht mogen komen en dat overal toegang moet zijn tot schoon drinkwater en fatsoenlijke maaltijden;
  • Kinderen in de (crisis)noodopvang binnen vier weken toegang moeten krijgen tot onderwijs en speelvoorzieningen;
  • Binnen negen maanden alle asielzoekers en vluchtelingen weer moeten worden opgevangen in locaties die aan de minimale wettelijke eisen voldoen. Dit betekent onder andere dat iedere asielzoeker toegang moet hebben tot een schone opvanglocatie met toegang tot een douche, een wastafel met warm en koud water en een werkend toilet. Opvanglocaties moeten voorzien zijn van een slaapkamer met een plafond, vier muren, een deur die je kunt afsluiten en een raam.

Wat vindt VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk Nederland vindt het een kraakheldere en noodzakelijke uitspraak. Het bevat een duidelijke opdracht van de rechter om de inhumane omstandigheden in de opvang van asielzoekers te beëindigen. De rechter oordeelt niet alleen dat per direct geen asielzoeker meer op straat mag belanden in Ter Apel, maar ook dat de opvang in alle (crisis)noodopvanglocaties op korte termijn weer aan de minimale wettelijke eisen moet voldoen. De opvangcrisis is het meest zichtbaar in Ter Apel, maar speelt zich al ruim een jaar af in vele tenten, gymzalen en evenementenhallen in alle hoeken van het land.

Frank Candel, voorzitter van VluchtelingenWerk Nederland: ‘Dit is een kraakheldere en noodzakelijke uitspraak, maar dit is nog geen reden tot vreugde. Het is triest dat voor iets basaals als humane opvang een uitspraak van de rechter nodig is, en we zijn pas blij als geen enkele asielzoeker meer in een tent, gymzaal of evenementenhal hoeft te slapen. Aan een stevige uitspraak van de rechter hebben zij nu nog niks. We zien dit dus als een heel belangrijke stap. De rechter heeft staatssecretaris van der Burg een stevige opdracht meegegeven. Hij is nu aan zet om heel snel uitvoering te geven aan deze uitspraak.’

Candel sluit af: ‘We hopen dat iets basaals als humane opvang nooit meer bij de rechter voorgelegd hoeft te worden.’

Ter Apel en crisisnoodopvanglocaties

Deze informatie is bedoeld voor mensen die in de wachtruimte van Ter Apel verblijven of onlangs naar een crisisnoodopvanglocatie gebracht zijn.

Wat gebeurt er in Ter Apel?

Je bent naar Ter Apel gekomen om asiel aan te vragen. Ter Apel is een dorp in het noorden van Nederland. De meeste mensen die asiel aanvragen in Nederland, moeten eerst naar Ter Apel.

Daar meld je je bij het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 

In het aanmeldcentrum vindt een identificatie- en registratieproces plaats. Je bagage wordt gecontroleerd, er worden foto’s van je gemaakt en er worden vingerafdrukken afgenomen. Dat wordt gedaan door de Nederlandse Koninklijke Marechaussee (KMar) of de politie. Daarna ontvang je een persoonlijk “v-nummer” waarmee je wordt geregistreerd als asielzoeker.

In Ter Apel is ook een centrale ontvangstlocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA zorgt voor eten, onderdak en medische zorg. Tijdens je verblijf heb je voor het eerst een gesprek met de IND. Dat wordt het aanmeldgehoor genoemd.

Niet genoeg slaapplekken in Ter Apel

Op dit moment is het ontzettend druk in Ter Apel. Daardoor heeft het COA niet genoeg bedden beschikbaar om iedereen die aankomt een slaapplaats te kunnen geven. Soms moet je daardoor de nacht op een stoel doorbrengen. Maar het kan ook zijn dat je helemaal niet naar binnen kunt. Door de lange wachttijden is het mogelijk dat je verhuist naar een andere locatie voordat je identificatie- en registratieprocedure is afgerond. Ook kan het enkele weken duren voordat je je aanmeldgehoor bij de IND krijgt.

Crisisnoodopvanglocatie
De laatste tijd worden asielzoekers vaak vanuit Ter Apel ’s avonds in een bus naar een andere locatie gebracht. Dat is vaak een zogenaamde (crisis)noodopvanglocatie, bijvoorbeeld in een sporthal. Daar word je opgevangen door medewerkers van het COA of van de gemeente waar de locatie zich bevindt. Op dit moment is het onbekend hoe lang de crisisnoodopvanglocaties open blijven. Er is een grote kans dat je meerdere malen verhuist voordat je je asielprocedure kunt afronden.

Wie zijn wij?

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie. Wij behartigen de belangen van asielzoekers, vluchtelingen, uitgeprocedeerden en nareizigers. VluchtelingenWerk beslist niet op asielaanvragen en we beslissen niet naar welke locatie asielzoekers gebracht worden.

Wat doen wij?

  • We vragen op landelijk en lokaal niveau doorlopend aandacht voor de situatie in de opvang bij de politiek

  • We geven voorlichting over de asielprocedure en ondersteunen je tijdens de asielprocedure.

  • Mogelijk kunnen wij je na een positieve beslissing op je asielaanvraag ondersteunen bij de gezinsherenigingsprocedure.

  • Je kunt ook met andere vragen bij ons terecht. Wij zullen zo goed mogelijk je vragen proberen te beantwoorden.

  • Op de website www.forrefugees.nl kun je meer informatie over de asielprocedure vinden.

VluchtelingenWerk zet juridische stappen tegen de Nederlandse overheid

7 juli 2022 – Als het de Nederlandse overheid niet lukt om de opvang van asielzoekers voor 1 augustus te verbeteren, stapt VluchtelingenWerk naar de rechter. Er zijn al maanden te weinig opvangplekken en in de noodopvanglocaties zijn de omstandigheden ver beneden de maat. Het is elke dag weer de vraag of er voldoende opvangplekken zijn waar vluchtelingen de nacht kunnen doorbrengen. Dit kan zo niet doorgaan. VluchtelingenWerk wil dat de situatie voor vluchtelingen zo snel mogelijk verbetert. Een uitspraak van de rechter kan de Nederlandse overheid dwingen om dit fatsoenlijk op te lossen. Lees hier het Engelse persbericht dat wij hierover verstuurden.

 
 
 

Informatie over corona

Niet in Nederland, wel asiel aanvragen?

Ben je niet in Nederland, maar wil je wel asiel aanvragen voor Nederland?
VluchtelingenWerk beslist niet op asielaanvragen en geeft geen visa af om naar Nederland te reizen. In Nederland onderzoekt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) namens de overheid of je wel of niet een vluchteling bent

Het is niet mogelijk om vanuit het buitenland een asielaanvraag bij de IND in te dienen. Hiervoor moet je eerst naar Nederland reizen. Ook is het meestal niet mogelijk een visum te krijgen om naar Nederland te reizen om hier asiel aan te vragen. Lees meer over de asielprocedure in Nederland.

Op deze website vind je een overzicht van vluchtelingenorganisaties die je mogelijk kunnen helpen in het land waar je nu verblijft.

Informatie voor kinderen

Iedere zomer in juli en augustus organiseren we voor vluchtelingkinderen vakantieweken. Er zijn vakanties voor kinderen, jongeren en voor eenoudergezinnen. Benieuwd? Ga naar www.kindervakantieweken.nl

Meer informatie:

Over VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Onze beroepskrachten en vele vrijwilligers zetten zich in voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie. Wij baseren ons werk op de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

Onze medewerkers proberen je zo goed mogelijk te helpen. Toch kunnen er fouten worden gemaakt. Vind jij dat er iets mis is gegaan? Of voel je je ergens niet prettig bij? Bespreek dit dan met een medewerker of teamleider op jouw locatie van VluchtelingenWerk. Ook kun je er voor kiezen een klacht in te dienen. In deze brochure (Nederlands / Engels) lees je hoe je dit kan doen en wat er vervolgens met je klacht gebeurt. Het klachtenformulier (Nederlands / Engels) kun je ook downloaden van onze website.

In de loop van 2022 worden de brochure en het klachtenformulier vertaald in alle talen van deze website.

 

Feedback op deze website?

Deze website is met zorg samengesteld door VluchtelingenWerk Nederland. Als je een fout ontdekt, laat het ons dan in het Nederlands of Engels weten op forrefugees@vluchtelingenwerk.nl.