Asielprocedure

Als vluchteling kun je in Nederland bescherming krijgen. Daarvoor moet je asiel aanvragen. Tijdens de asielprocedure onderzoekt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) namens de Nederlandse overheid of je wel of niet een vluchteling bent volgens het Vluchtelingenverdrag en artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
placeholder

Let op: de informatie op deze pagina is mogelijk niet (volledig) van toepassing op vluchtelingen uit Oekraïne. Bekijk de meest actuele informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne op ons platform RefugeeHelp >>

Let op!

Het is op dit moment druk bij VluchtelingenWerk op de AZC’s. Hierdoor kan het meer tijd kosten voor we je kunnen helpen. We vragen je begrip voor deze situatie.

Wat doet VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk vindt dat elke asielprocedure zorgvuldig moet verlopen. Daarom ondersteunen medewerkers van VluchtelingenWerk je tijdens de verschillende stappen:

 • We geven voorlichting over de asielprocedure, zodat je weet wat hoe de asielprocedure verloopt, welke organisaties erbij betrokken zijn en wat er van jou wordt verwacht.
 • We geven uitleg over de brieven van de IND en van je advocaat.
 • We kunnen je ondersteunen bij het onderbouwen van je vluchtverhaal. Zo kunnen we je helpen om relevante documenten naar Nederland te laten sturen. Lees meer in deze folder
 • Op verzoek van jou of je advocaat kan iemand van VluchtelingenWerk jouw gehoren bij de IND bijwonen om je te ondersteunen en ervoor te zorgen dat je voldoende ruimte krijgt je verhaal te doen.
 • We helpen je bij het zoeken naar bekenden of familieleden.

Wat doet VluchtelingenWerk niet?

Hiermee kunnen we tijdens je verblijf op een AZC helaas niet helpen:

 • Wij kunnen je niet ondersteunen in andere zaken dan de asielprocedure, gezinshereniging en begeleiding bij een eventuele terugkeer.
 • Dit betekent dat we meestal niet kunnen helpen bij het aanvragen van andere verblijfsdocumenten, bijvoorbeeld voor verblijf bij een nieuwe partner in Nederland.
 • Ook assisteren wij niet bij boetes, echtscheiding, verlenging van verblijfsdocumenten of een aanvraag voor DigiD of kinderbijslag.
 • Meestal kunnen wij niet met je meereizen naar de dokter of een ambassade.

De medewerkers van VluchtelingenWerk verwijzen je door naar organisaties die je wel kunnen helpen. Of geven je informatie zodat je dit zelf kan regelen.

Asielprocedure

Bovenstaande video over de asielprocedure is naast alle talen op deze website ook beschikbaar in het Chinees en Russisch.

Je kunt in Nederland onder voorwaarden een verblijfsvergunning asiel krijgen wanneer je:

 • bang bent voor vervolging vanwege je ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat je behoort tot een bepaalde sociale groep.
 • vreest voor de doodstraf, marteling of een andere manier van onmenselijke behandeling.
 • bang bent om slachtoffer te worden van willekeurig geweld door oorlog in je land van herkomst.
 • getraumatiseerd bent door gebeurtenissen in je land van herkomst.

Let op! Dublin-claim en veilige landen

Ben je voordat je naar Nederland kwam in een ander Europees land aangekomen, of heb je een visum voor een ander Europees land? Dan heeft de informatie over de Nederlandse asielprocedure geen betrekking op jou.

Ga op de pagina met alle folders over de asielprocedure naar de folder ‘Welk land is verantwoordelijk voor uw asielaanvraag.

Kom je uit een land dat door de Nederlandse overheid als veilig is aangemerkt, dan zal jouw asielprocedure versneld worden afgehandeld. Ga op de pagina met alle folders over de asielprocedure naar de folder ‘De vereenvoudigde asielprocedure'. Je vindt hier alle folders over de asielprocedure in verschillende talen.

De lijst met veilige landen vind je hier: Lijst met veilige landen

Waar vraag je asiel aan?

Als je over land Nederland bent binnengekomen en je wilt asiel aanvragen, moet je naar Ter Apel. Overal in Nederland kun je van de politie een vervoersbewijs (een OV-dagkaart) krijgen om naar Ter Apel te reizen. Als je aankomt op luchthaven Schiphol of een Nederlandse haven, meld je je bij de Koninklijke Marechaussee. Hierna word je naar een gesloten opvanglocatie (Justitieel Complex Schiphol) gebracht.

Na aankomst in Nederland

Nadat je asiel hebt aangevraagd, begint de aanmeldfase. De aanmeldfase duurt meestal 3 dagen. Soms duurt het iets langer, omdat het bijvoorbeeld druk is.

Tijdens de aanmeldfase vul je het aanmeldformulier in. Met dit formulier krijgt de IND alvast belangrijke informatie over jou. Er staan bijvoorbeeld vragen in over je woonplaats, familie en reis. Ook beantwoord je kort de vraag waarom je asiel aanvraagt. De IND gebruikt deze gegevens om te bepalen hoe je asielprocedure verder gaat.

Vervolgens worden je persoonlijke gegevens geregistreerd. Er worden foto's en vingerafdrukken van je genomen en je kleding en bagage worden doorzocht. Tevens wordt je telefoon ingenomen en onderzocht. Deze krijg je zo snel mogelijk weer terug.

Tot slot heb je je eerste gesprek met de IND, het aanmeldgehoor. De medewerker van de IND stelt je vragen over onder andere je woonplaats, familie, documenten en reis naar Nederland. De antwoorden die je geeft zijn belangrijk, dus wees volledig en precies. Ook moet je kort vertellen waarom je in Nederland asiel aanvraagt. Het is niet de bedoeling dat de IND hierover doorvraagt. De IND gebruikt deze gegevens alleen om de juiste procedure te kunnen plannen.

Tip!

Bij alle gesprekken met de IND, medewerkers van VluchtelingenWerk en je advocaat wordt een onafhankelijke tolk ingeschakeld. Mocht je de tolk niet goed verstaan, of merken dat de tolk jou niet begrijpt, of jouw verhaal niet goed vertaalt, geef dit dan direct aan in het gesprek.

Bereid je voor op je asielprocedure

Na de aanmeldfase begint de zogeheten rust- en voorbereidingstermijn. Deze termijn duurt ongeveer zes dagen, maar kan ook langer duren. In de opvang hoor je wat de laatste werkwijze is. In ieder geval krijg je een gezondheidscheck. De IND gebruikt deze gezondheidscheck om te beoordelen of je tijdens de gehoren goed kunt verklaren. Vervolgens informeren de medewerkers van VluchtelingenWerk je over de stappen die volgen tijdens je asielprocedure. Tot slot maak je kennis met je advocaat. Als je op een AZC verblijft, vindt de eerste ontmoeting met je advocaat plaats op zijn of haar kantoor. Je krijgt een vervoersbewijs om naar je advocaat te reizen. De advocaat begeleidt je bij jouw asielprocedure en helpt je in de voorbereiding op het nader gehoor. Ook bespreek je met jouw advocaat het aanmeldgehoor en of je hier misschien fouten in ziet staan of aanvullingen op wil maken. Je krijgt de advocaat toegewezen via de overheid, maar hij of zij is onafhankelijk. Ook de medewerkers van VluchtelingenWerk zijn onafhankelijk.

Tip!

Bespreek met VluchtelingenWerk of je advocaat welke documenten je eventueel kunt opvragen uit je land van herkomst ter ondersteuning van je asielaanvraag, identiteit, nationaliteit en reisroute.

Start van de asielprocedure

Na de rust- en voorbereidingstermijn begint jouw asielprocedure. De overheidsdienst IND beoordeelt binnen zes of negen dagen of je voldoet aan de voorwaarden voor een asielvergunning of dat er meer tijd nodig is voor onderzoek. Hieronder lees je hoe de asielprocedure verloopt.

Dag 1: nader gehoor

Het tweede gesprek met een IND-medewerker heet het ‘nader gehoor’. Dit is een belangrijk gesprek, want nu kan je uitgebreid vertellen waarom je bent gevlucht. Heb je littekens, lichamelijke of psychische klachten die verband houden met de reden waarom je bent gevlucht, dan is het belangrijk dit aan de IND-medewerker te vertellen. Wees eerlijk, volledig en duidelijk over wat je is overkomen.

Het is belangrijk dat tijdens de asielprocedure het verhaal van alle gezinsleden wordt verteld. Ook de verhalen van kinderen, als zij eigen vluchtredenen hebben.  Lees de folder Zelfstandige Asielmotieven Meereizende Kinderen voor meer informatie.

Dag 2: bespreking nader gehoor

Met je advocaat controleer je het verslag van het nader gehoor. Als er iets ontbreekt of niet goed is opgeschreven, meldt je advocaat dit in een brief aan de IND.

Dag 3: voorgenomen beslissing

De IND beoordeelt of je voldoet aan de voorwaarden voor een asielvergunning. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Je krijgt een verblijfsvergunning.
 • De IND laat in een brief weten meer tijd nodig te hebben voor onderzoek. Jouw aanvraag wordt nu behandeld in de Verlengde Asielprocedure.
 • Je krijgt een brief waarin staat dat de IND van plan is je asielaanvraag af te wijzen en om welke redenen.

Dag 4: zienswijze

Je bespreekt de voorgenomen afwijzing met je advocaat. Samen kun je een brief opstellen met argumenten waarom je het niet eens bent met het voornemen. Deze brief wordt ‘zienswijze’ genoemd.

Dag 5 en 6: beslissing

De IND neemt een besluit over je asielaanvraag. Er zijn nu drie mogelijkheden:

 1. De IND erkent jou als vluchteling. Je krijgt een verblijfsvergunning voor vijf jaar. VluchtelingenWerk kan je helpen bij het laten overkomen van familieleden. Lees meer op de pagina over gezinshereniging
 2. De IND heeft meer tijd nodig voor onderzoek. Jouw aanvraag wordt nu behandeld in de Verlengde Asielprocedure. Een beslissing volgt binnen zes maanden.
 3. De IND blijft van mening dat je niet voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel. Je krijgt een brief van de IND waarin staat waarom je asielaanvraag is afgewezen en dat je Nederland moet verlaten. Jouw advocaat kan bij de rechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de IND. Als ook de rechtbank negatief beslist, moet je Nederland verlaten. Lees meer op de pagina ‘Geen verblijfsvergunning, wat nu?’ 

Let op!

Soms duurt de asielprocedure niet 6 maar 9 dagen. De extra tijd is bedoeld voor ingewikkelde asielaanvragen waar de  IND meer tijd voor denkt nodig te hebben. En ook voor asielzoekers die meer aandacht nodig hebben door mentale of lichamelijke problemen.

Opvang

Gedurende je asielprocedure heb je recht op opvang en leefgeld. Je verblijft in een asielzoekerscentrum (AZC) van het COA of in het Justitieel Complex Schiphol. Wanneer je een asielvergunning krijgt, mag je in het opvangcentrum blijven tot je een woning krijgt. Wanneer jouw asielverzoek wordt afgewezen, eindigt jouw recht op opvang. Afhankelijk van de reden van de afwijzing, moet je binnen een aantal dagen de opvang verlaten.

Opvolgende aanvraag

Als u helemaal bent uitgeprocedeerd kunt u een opvolgende asielaanvraag indienen. Dit wordt soms ook een HASA genoemd: een herhaalde asielaanvraag.

Nieuwe feiten/omstandigheden

Voor kans op een positieve beslissing op je opvolgende aanvraag moet sprake zijn van nieuwe feiten of omstandigheden. Dit is nieuwe informatie die je tijdens je vorige asielprocedure niet hebt ingebracht. Denk aan gebeurtenissen die je situatie of de situatie in je land van herkomst hebben veranderd. Of veranderingen van beleid die met jou te maken.

Goede voorbereiding en advocaat

Een opvolgende aanvraag moet goed worden voorbereid. Zo moeten ondersteunende documenten origineel en vertaald worden aangeleverd. Vraag dus altijd een advocaat om hulp. De opvolgende aanvraag kun je indienen in Ter Apel. Reis pas naar Ter Apel als je het aanvraagformulier hebt ingevuld en de ondersteunende originele documenten en vertalingen hebt.

Let op!

VluchtelingenWerk in Ter Apel kan helaas geen advocaat voor je zoeken . Ook kan VluchtelingenWerk in Ter Apel niet helpen bij het invullen van het aanvraagformulier voor het indienen van een opvolgende aanvraag. Je vindt het formulier op de website van de IND.

Meer informatie

IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een onderdeel  van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid.  De medewerkers van de IND onderzoeken of je recht hebt op asiel  in Nederland.  Daarna beslissen zij of je in Nederland mag blijven of niet.

COA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang en begeleiding tijdens de asielprocedure van asielzoekers  in Nederland

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) zorgt ervoor dat je hulp krijgt van een advocaat als je dit niet zelf kunt betalen

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een onderdeel van het   Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als je asielaanvraag wordt afgewezen door de IND, helpt een medewerker van de DT&V je bij het organiseren van de terugkeer naar uw land van herkomst.

Internationale Organisatie voor Migratie Nederland (IOM)

Internationale Organisatie voor Migratie Nederland kan je helpen wanneer je zelfstandig Nederland wilt verlaten.

Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt bij het opsporen van mensen die vermist zijn.

CoMensha (Commisie mensenhandel)

CoMensha zet zich in voor (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland.

NIDOS

Je bent jonger dan 18 jaar en zonder ouders of andere mensen die officieel voor je zorgen in Nederland. Toch moet volgens de Nederlandse wet iemand officieel voor jou zorgen. Dit heet voogdij. In Nederland is Stichting Nidos de organisatie die zich hiermee bezighoudt.

Time4you

Project Time4You richt zich op de empowerment van en de belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen in de centrale opvang

Folders

Je vindt alle folders over de asielprocedure in verschillende talen op deze pagina: