داوطلب سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk شوید

آیا میدانستید که تقریباً همه سرپرستان و راهنمایان سازمان کمک به مهاجرین داوطلب میباشند؟ شما هم میتوانید کار داوطلبانه انجام دهید. به این طریق میتوانید زبان هلندیتان را بهتر کرده، شبکه (کانال، گروه) خودتان را بسازید، احساس مفید بودن خواهید داشت، و تجربه کاری پیدا خواهید کرد. و همینطور سازمان کمک به مهاجرین دائماً دنبال داوطلب به طور خاص با پس زمینه مهاجری (پناهجوئی) میباشد.

مترجمان

در مصاحبه  مهاجرین (پناهجویان)با داوطلبان سازمان کمک به مهاجرین، اکثراً احتیاج به مترجم میباشد. اگر شما کمی یا خیلی خوب هلندی صحبت میکنید، اکثراً میتوانید به عنوان مترجم کمک کنید. به مترجمان داوطلب آموزش و تمرین ارائه میشود.

مشاوران (اطلاع رسانان)

متاسفانه همه هلندی ها با مهاجرین (پناهجویان) سازگار و موافق آنها نیستند. با اطلاع رسانی به دانش آموزان و بزرگسالان، سازمان کمک به مهاجرین برای پشتیبانی و حفاظت از پناهجویان تلاش خواهد کرد. سخنرانی یا تدریس در این زمینه معمولاً وقتی تاثیر گذار خواهد بود که پناهجو هم حضور داشته و داستان زندگیش (دلیل فراراش) را تعریف کند. اکثر پناهجویان میل ندارند در رابطه با گذشته شان صحبت کنند، ولی کسانی که میتوانند و میخواهند، میتوانند در این زمینه خیلی برای پشتیبانی از پناهجویان کمک کنند. شرط اش این است که شما خوب انگلیسی یا هلندی صحبت کنید.

مربیان

در بعضی از محل سکونت ها (کمپ ها)، به زبان (مادری) شما، آموزش و اطلاعات به پناهجویان داده میشود، برای مثال در زمان روند دوره مشارکت. شرط اش برای آن این میباشد که شما هلندی متوجه شوید و همینطور علاقه داشته باشید برای  توضیح دادن جلوی گروه (کلاس) درس بدهید.

داستانتان را در رسانه های گروهی بگویید.

از سازمان کمک به مهاجرین VluchtelingenWerk به طور مرتب از طرف روزنامه های هلندی، رادیو و برنامه های تلویزیونی د رخواستهایی میشود که آنها به دنبال پناهجویانی هستند که میخواهند در رابطه با تجربه خود صحبت کنند (توضیح دهند). برای مثال برای یاد گیری زبان، ادغام (به هم پیوستن) خانواده یا اینکه در مورد ساخت زندگی جدید. آیا میل دارید در این زمینه با رسانه گروهی محلی همکاری کنید؟ آن را به سرپرستتان اعلام کنید. میل دارید که با رسانه  ملی همکاری کنید؟ ایملی در این زمینه به انگلیسی یا هلندی به persvoorlichting@vluchtelingenwerk.nl بفرستید. اگر ما درخواستی از رسانه دریافت کردیم که متناسب شما بود، میتوانیم با شما تماس بگیریم.

به این لینک کلیک کنید تا کارهای پیشنهادی سازمان کمک به مهاجرین در شهرتان را پیدا کنید، یا به سازمان کمک به مهاجرین مرکز اقامتتان یا شهرتان اعلام کنید که شما در دسترس هستید(میخواهید کار داوطلبانه انجام دهید).